cadprojekt.com.pl
Telefon:

Najnowsze informacje

Nowy Regulamin Galerii Projektantów dla nowej www!

Dodano: 05 Październik 2017

Nowa strona powinna wystartować w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że zrobimy Wam fajną niespodziankę!

Tymczasem, zobowiązani wymogami nowego Regulaminu Galerii Projektantów, publikujemy go poniżej.

 

REGULAMIN GALERII PROJKETANTÓW

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Galerii Projektantów działającej w ramach Serwisu.
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu, w tym Galerii Projektantów, jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem z zainstalowaną przeglądarką internetową. W celu skorzystania z niektórych usług dostępnych w Serwisie konieczne jest posiadanie poczty elektronicznej.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. CAD Projekt – CAD Projekt K&A Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 9721266721, o kapitale zakładowym 60.000 zł;
2. Serwis – prowadzony przez CAD Projekt serwis internetowy dostępny w domenie cadprojekt.com.pl, w ramach którego prezentowane są m.in. Programy CAD Projekt, prowadzony jest Bank Modeli 3D oraz Galeria Projektantów;
3. Galeria Projektantów – prowadzona przez CAD Projekt w ramach Serwisu platforma internetowa służąca, w szczególności do publikowania Projektów;
4. Galeria Użytkownika – przydzielona Użytkownikowi, powiązana z Kontem, przestrzeń w ramach Galerii Projektantów, w której  Użytkownik udostępnia innym użytkownikom Serwisu Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
5. Galeria „Wyróżnione” – wydzielona w ramach Galerii Projektantów przestrzeń przeznaczona do prezentowania wyróżnionych na zasadach określonych w Regulaminie Galerii Użytkowników;
6. Programy – następujące programy komputerowe, których producentem jest CAD Projekt: CAD Decor, CAD Kuchnie, CAD Decor PRO;
7. Konto – przydzielona Użytkownikowi, prowadzona pod unikalną nazwą (login), przestrzeń w ramach Galerii Projektantów, wyposażona w funkcjonalności umożliwiające m.in. samodzielne publikowanie i zarządzanie Treściami w Galerii Użytkownika;
8. Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Galerii Projektantów;
9. użytkownik Serwisu - każda osoba odwiedzająca Serwis, przeglądająca treści umieszczone w Serwisie lub głosująca na Galerie Użytkowników;
10. Projekt – projekt wnętrza wykonany samodzielnie przez Użytkownika przy pomocy jednego z Programów, w formacie JPG, o rozmiarze pliku nie przekraczającym 1280/wys., wynikowej px, posiadający rozdzielczość 72 pikseli oraz nieprzekraczający 650 kB, który Użytkownik publikuje za pomocą Konta w swojej Galerii Użytkownika w formie wizualizacji, grafiki 3D, prezentacji CAD Share-it (funkcjonalności Programów pozwalającej na zarządzanie projektami 3D w chmurze oraz udostępnianie ich za pomocą powiązanej aplikacji mobilnej, której zasady działania opisane są na stronie Serwisu), lub udostępnia za pośrednictwem linka kierującego do serwisu You Tube gdzie został opublikowany przez Użytkownika;
11. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (m.in. Projekty, dane osobowe, dane kontaktowe, opisy, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wizerunki osób fizycznych, publikowane przez Użytkownika w Galerii Użytkownika;
12. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie Serwisu służący do utworzenia Konta;
13. Regulamin – niniejszy regulamin Galerii Projektantów.

III. Ogólne zasady funkcjonowania Galerii Projektantów
1. Usługi świadczone w ramach Galerii Projektantów są nieodpłatne.
2. CAD Projekt nie jest autorem ani inicjatorem Treści publikowanych w Galeriach Użytkowników, pochodzą one wyłącznie od Użytkowników, którzy tworzą i publikują je samodzielnie.
3. Użytkownik sam decyduje o tym jakie Treści udostępnia publicznie w swojej Galerii Użytkownika. Po ich opublikowaniu, Treści te dostępne są dla wszystkich użytkowników Serwisu. Udostępnianie w Galerii Użytkownika danych osobowych i kontaktowych, jest całkowicie dobrowolne i zależne wyłącznie od woli Użytkownika. Użytkownik może prowadzić swoją Galerię Użytkownika anonimowo pod wybranym przez siebie loginem.  
4. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować i usuwać Treści udostępnione w jego Galerii Użytkownika.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za udostępniane Treści i gwarantuje, że ich publikacja nie narusza praw CAD Projekt, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.
6. Każdy użytkownik Serwisu, korzystając z dostępnej w Galerii Projektantów funkcjonalności, może oceniać Galerie Użytkowników. Ocena może być zarówno pozytywna jak i negatywna. Oddając głos pozytywny zwiększa się o jeden liczbę punktów posiadanych przez daną Galerię Użytkownika, oddając głos negatywny zmniejsza się tą liczbę. W przypadku uzyskania przez daną Galerię większej liczby głosów negatywnych niż pozytywnych liczba punktów będzie ujemna.
7. Oceny (rozumianej jako oddanie głosu pozytywnego lub negatywnego) można dokonać tylko jeden raz w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin.
8. Galerie Użytkowników, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, prezentowane są w Galerii Projektantów zgodnie z uzyskaną liczbą punktów - Galerie Użytkowników z najwyższą liczbą punktów prezentowane są w pierwszej kolejności. Każdy użytkownik Serwisu może jednak, korzystając z dostępnych w Serwisie filtrów, zmienić kryterium według, którego Galerie są prezentowane.
9. Ostatniego dnia każdego kwartału roku kalendarzowego (odpowiednio ostatniego dnia: marca, czerwca, września oraz grudnia) głosy zdobyte przez każdą z Galerii Użytkowników są automatycznie kasowane, a 8 (osiem) Galerii Użytkowników, które w danym kwartale uzyskały najwyższą liczbę głosów zostaje umieszczonych w Galerii „Wyróżnione”. Ta sama Galeria Użytkownika może zostać opublikowana w Galerii „Wyróżnione” nie częściej niż co drugi kwartał.
10. Przez okres 7 (siedmiu) dni, rozpoczynający się pierwszego dnia nowego kwartału, kryterium według, którego prezentowane są Galerie Użytkowników, jest data modyfikacji Galerii Użytkownika (przez modyfikację należy rozumieć wszelkie zmiany dokonane w Galerii Użytkownika, w tym dodanie nowego Projektu lub zmianę Projektu już opublikowanego).
11. CAD Projekt może zdecydować o przyznaniu Użytkownikom, których Galerie Użytkowników zostały umieszczone w Galerii „Wyróżnione”, drobnych upominków rzeczowych o wartości nie przekraczającej 100 zł.

IV. Konto Użytkownika
1. Opublikowanie Projektu w Galerii Użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia Formularza Rejestracyjnego oraz utworzenia Konta.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz klucza zabezpieczającego posiadany przez Użytkownika Program.
3. Niedozwolone jest w procesie tworzenia Konta posługiwanie się tymczasowym adresem e-mail lub danymi innych osób, w tym adresem e-mail innej osoby.
4. Posługiwanie się tymczasowym adresem e-mail, nieprawdziwymi, nieaktualnymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a CAD Projekt, o której mowa w ust. 11 poniżej.
5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, posiadanie więcej niż jednego Konta stanowi podstawę do ich usunięcia z Galerii Projektantów.
6. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie utworzenia Konta, nadane automatycznie hasło dostępu do Konta oraz inne wymagane prawem informacje.
7. Użytkownik może zmienić hasło dostępu do Konta w każdym czasie korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności Konta, przy czym CAD Projekt zaleca dokonanie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu do Konta. W przypadku utraty hasła Użytkownik może wysłać na adres e-mail galeria@cadprojekt.com.pl wniosek o nadanie nowego hasła.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez każdorazowe podaniu loginu oraz hasła.
10. Za pomocą Konta Użytkownik może dodawać Treści, w tym Projekty, modyfikować je, usuwać oraz zarządzać nimi.
11. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a CAD Projekt w przedmiocie utworzenia i prowadzenia Konta na warunkach opisanych w Regulaminie.
12. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy, Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z CAD Projekt poprzez wybranie odpowiedniej opcji w funkcjonalnościach dostępnych w ramach Konta lub wysyłając oświadczenie w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail galeria@cadprojekt.com.pl.
13. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy opisanej w ust. 11 powyżej, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarte są w Załączniku nr 2 do Regulaminu, który stanowi jego integralną część.
14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, CAD Projekt może zablokować czasowo dostęp Użytkownika do jego Konta lub usunąć Konto z Serwisu.

V. Publikowanie Projektów
1. CAD Projekt umożliwia Użytkownikom udostępnianie Projektów w Galerii Projektantów nie ingerując w ich formę i treść, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Publikując w Galerii Projektantów Treści, w tym Projekty, Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się również nie umieszczać jakichkolwiek treści, których publikacja może naruszać dobre obyczaje.
3. W Galerii Projektantów mogą być prezentowane wyłącznie Projekty, które:
a) zostały stworzone samodzielnie przez Użytkownika;
b) zostały wykonane przy pomocy jednego z Programów;
c) spełniają wymagania techniczne i jakościowe wskazane w pkt II ust. 10 Regulaminu;
4. CAD Projekt jest uprawniony do usunięcia Projektu, lub wszelkich innych Treści, jeżeli naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
a. naruszające dobre obyczaje, godzące w uczucia religijne lub powszechnie uznane za obraźliwe;
b. naruszające obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
c. naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
d. noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji;
e. wprowadzające w błąd;
f. szkodzące dobremu imieniu lub renomie CAD Projekt;
5. Poprzez opublikowanie Projektu w Galerii Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Galerii Użytkownika, w tym zamieszczonych w niej Projektów, w całości lub w części, w celach promocyjnych i marketingowych zarówno w Serwisie, jak i poza nim, w ramach współpracy CAD Projekt z podmiotami zewnętrznymi.
6. W ramach Galerii Projektantów dostępne  są narzędzia służące promowaniu Użytkowników oraz ich Galerii w mediach społecznościowych, w związku z czym Użytkownik potwierdza, że jest świadomy, że jego Galeria Użytkownika, w szczególności publikowane w niej Projekty, mogą zostać udostępnione przez innych użytkowników Serwisu w mediach społecznościowych oraz udziela zgody na korzystanie z Galerii Użytkownika, w tym z zamieszczonych w niej Projektów, w całości lub w części, w zakresie rozpowszechniania i publikowania ich w mediach społecznościowych przez użytkowników Serwisu..
7. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności ust. 2, 3 lub 4 powyżej, może spowodować usunięcie jego Projektów z Galerii Projektantów. CAD Projekt ma prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta bądź jego usunięcia z Serwisu po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) jest CAD Projekt.
2. CAD Projekt przetwarza dane osobowe Użytkowników udostępnione w Formularzu Rejestracyjnym zgodnie z Polityką Prywatności opisaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, który stanowi jego integralną część, oraz właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez CAD Projekt w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Galerii Projektantów (w szczególności utworzenia oraz prowadzenia Konta), kontaktu CAD Projekt z Użytkownikiem w zakresie świadczenia tych usług, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CAD Projekt oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług CAD Projekt w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego utworzenia Konta w Galerii Projektantów.
5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, uzupełnienia oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.
6. Użytkownik udostępniając w swojej Galerii Użytkownika dane osobowe lub kontaktowe oświadcza, że jest świadomy iż będą one dostępne w takiej formie dla wszystkich użytkowników Serwisu.

VII. Zasady odpowiedzialności
1. CAD Projekt zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Galerii Projektantów, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją osób trzecich, przyczynami technicznymi lub innymi niezależnymi od CAD Projekt okolicznościami.
2. CAD Projekt nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące
w urządzeniach końcowych Użytkownika, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Galerii Projektantów.
3. CAD Projekt nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą
w jego imieniu z Galerii Projektantów i skutki korzystania z Galerii Projektantów, jeżeli Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu korzysta z Galerii Projektantów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. CAD Projekt zastrzega, iż funkcjonalności oraz zakres usług świadczonych w ramach Galerii Projektantów mogą ulec zmianie o czym CAD Projekt poinformuje na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań naruszających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu lub zakłócających korzystanie z niego przez innych użytkowników Serwisu.
6. CAD Projekt ma prawo do usunięcia każdego Projektu, usunięcia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Projektu lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników Serwisu lub gdy Projekt negatywnie wpływa na dobre imię CAD Projekt.
7. W przypadku gdy Konto lub działania Użytkownika podejmowane w Galerii Projektantów wymagają dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez CAD Projekt uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, CAD Projekt może uzależnić korzystanie z Konta od potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
8. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują CAD Projekt lub podmiotom trzecim, w tym Użytkownikom. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub modyfikowanie tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody CAD Projekt.
9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz znajdujących się w nim treści w sposób  zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 
VIII. Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych w ramach Galerii Projektantów w terminie 14 dni od wystąpienia uzasadniających ją okoliczności.
2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [   ] lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: CAD Projekt K&A Sp. z o.o., ul. Rubież 46, Poznań (61-612).
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane z reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, CAD Projekt zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. CAD Projekt rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. CAD Projekt poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.   

IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu, a także przesyłany za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.
2. CAD Projekt poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez CAD Projekt, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia opublikowania informacji na stronie Serwisu.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa.
4. Wszelki spory związane z usługami świadczonymi przez CAD Projekt w ramach Galerii Projektantów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do wskazanego powyżej sposobu rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mogą skorzystać również z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając następujący adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2017 r.ZAŁĄCZNIKI:
1. Polityka Prywatności
2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU GALERII PROJEKTANTÓW – POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”). Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez CAD Projekt w zakresie danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest CAD Projekt K&A Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 9721266721, o kapitale zakładowym 60.000 zł (dalej: „CAD Projekt”).
Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Regulaminu Banku Modeli 3D lub Regulaminu Galerii Projektantów, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ze wskazanymi Regulaminami oraz Polityką Prywatności.
Użytkownicy Serwisu mogą przeglądać stronę Serwisu, zawarte w nim informacje oraz pobierać określoną w Regulaminach zawartość Serwisu, bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.
Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany do zewnętrznych stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od CAD Projekt, w których proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych odbywa się poza kontrolą czy wpływem CAD Projekt.
Jeśli użytkownik zdecyduje się na utworzenie Konta  w Serwisie, CAD Projekt może poprosić go o takie dane, jak imię, nazwisko, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o produkcie pochodzącym z oferty CAD Projekt. Konto pozwala na zarządzanie treściami udostępnianymi w publicznej Galerii Użytkownika, gdzie Użytkownik może samodzielnie udostępnić takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz inne informacje, w tym zdjęcie Użytkownika. Użytkownicy udostępniają dane w Galerii Użytkownika na własną odpowiedzialność i powinni starannie rozważyć ryzyko związane z ich publikacją.
W celu dokonania Zgłoszenia, Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie takich danych jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są niezbędne w celu realizacji Zgłoszenia oraz komunikacji z Użytkownikiem w zakresie jego realizacji.
CAD Projekt może gromadzić w ramach Serwisu dane osobowe użytkowników (np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe) w przypadku gdy bierze on udział w promocjach marketingowych prowadzonych w Serwisie, w grach lub konkursach.
CAD Projekt może gromadzić dane osobowe użytkowników Serwisu kontaktujących się z działem obsługi użytkownika, które są niezbędne do realizacji wniosków oraz kontaktu z użytkownikiem. CAD Projekt może wykorzystać do kontaktu z Użytkownikiem jego dane podane w celu założenia Konta lub dokonania Zgłoszenia.
Dane kontaktowe, za zgodą użytkownika Serwisu, wykorzystywane są również do przesyłania przez CAD Projekt informacji o Serwisie oraz oferowanych przez CAD Projekt produktach i usługach. Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od CAD Projekt, wystarczy skorzystać z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.
CAD Projekt prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie w przypadku jakichkolwiek zmian.
CAD Projekt jest uprawniony do wykorzystania zebranych danych osobowych w następujący sposób:
do prowadzenia swojego Serwisu oraz oferowania za jego pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów,
do obsługi Użytkownika, w tym do zakładania i zarządzania Kontami, obsługi Zgłoszeń, udostępniania funkcjonalności Serwisu,
do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła), związanej ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika,
do rozwiązywania problemów technicznych,
w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu Serwisu, produktów i usług CAD Projekt,
do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAD Projekt oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować” poniżej)
do egzekwowania przestrzegania Regulaminów, w tym do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem Serwisu oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy konieczna jest ochrona praw CAD Projekt lub innych osób przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkowników lub podmiotom zewnętrznym współpracującym z CAD Projekt, przy czym w takim wypadku podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych użytkowników Serwisu, a jedynie do ich przetwarzania w imieniu CAD Projekt na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w niniejszej Polityce Prywatności. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przejścia danych osobowych użytkowników Serwisu na nowego właściciela.
CAD Projekt wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz mogą służyć do zapewnienia działania niektórych funkcjonalności Serwisu, przy czym dane te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
CAD Projekt gromadzi w ramach Serwisu dane za pomocą takich technologii jak pliki cookies, czyli  małych  plików tekstowych, przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji Serwisu, udoskonalenia określonych aspektów jego wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Serwisu.
CAD Projekt zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy CAD Projekt zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez CAD Projekt danych osobowych innemu administratorowi danych.
CAD Projekt podejmuje wszelkie racjonalnie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu, zgodnie z wymogami ustawy  o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur bezpieczeństwa oraz stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. CAD Projekt zwraca uwagę na konieczność zachowania środków ostrożności przez Użytkownika, w szczególności  w zakresie przechowywania haseł do kont oraz ich nieujawniania innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić CAD Projekt o takiej sytuacji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych przez CAD Projekt danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania użytkownik Serwisu może skontaktować się z CAD Projekt korzystając z adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z CAD Projekt (tj, utworzenia Konta w Galerii Projektantów) możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W celu zrezygnowania z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość na adres e-mail [   ]. Możesz także skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy opublikowałeś Treści, w tym Projekt, w Galerii Użytkownika).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

CAD Projekt K&A Sp. z o. o.
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
[      ]

Ja ……………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług w ramach Serwisu CAD Projekt. Data zawarcia umowy to……………………………………

 


Powrót